پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (4537)

قسمت پنجم: مدل کانو فازی352-5-1- معرفی مدل فازی352-5-2- پرسشنامه کانو فازی37قسمت ششم: پیشینه تحقیق383-1- روش گردآوری اطلاعات423-2- روایی و پایایی ابزار پژوهش443-2-1- روایی محتوا453-2-2- پایایی463-3- قلمرو تحقیق473-3-1- دوره زمانی تحقیق473-3-2- مکان تحقیق473-4- جامعه آماری473-5- مدل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق c (4538)

1-13- خلاصه فصل16فصل دوم؛ مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین172-1- مقدمه182-2- اهداف مدیریت منابع انسانی182-2-1- هدفهای اجتماعی182-2-2- هدفهای سازمانی182-2-3- هدفهای عملیاتی192-2-4- هدفهای فردی192-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی192-4- رابطه پاداش و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد c (4539)

5-1-2 وضعیت کسب وکار ها و شرکت های خانوادگی در برخی کشورهای جهان246-1-2 رشد کسب وکار251-6-1-2 ابعاد رشد کسب وکار277-1-2 گرایش ارزشی288-1-2 گرایش استراتژیک321-8-1-2 گرایش به بازار332-8-1-2 گرایش به نوآوری353-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری Read more…

By 92, ago