برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منبع مقاله c (4541)

3-1-2حفظ و نگهداری کارکنان33مقدمه331-3-1-2 فرایند نگهداری منابع انسانی332-3-1-2 نظریه های مربوط به حفظ و نگهداری نیروی انسانی34تعریف حقوق و دستمزد384-3-1-2نظریه های حقوق و دستمزد385-3-1-2 استراتژی جبران خدمات و پاداش436-3-1-2رویه های جبران خدمات442-2پیشینه تحقیق451-2-2 تحقیقات داخلی452-2-2 Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4540)

2-1-2-9مزایای معنویت در سازمان39 2-1-2-10رویکرد مربوط به معنویت در کار40 2-1-2-11سطوح معنویت در سازمان43 2-1-2-12مدلهای معنویت در سازمان44 1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی49 2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى50 2-1-3-3-1تعریف مدیریت استراتژیک منابع انسانی51 2-1-3-3-2مفهوم مدیریت Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد c (4539)

5-1-2 وضعیت کسب وکار ها و شرکت های خانوادگی در برخی کشورهای جهان246-1-2 رشد کسب وکار251-6-1-2 ابعاد رشد کسب وکار277-1-2 گرایش ارزشی288-1-2 گرایش استراتژیک321-8-1-2 گرایش به بازار332-8-1-2 گرایش به نوآوری353-8-1-2 گرایش ارتباط با مشتری (مشتری Read more…

پایان نامه ها

منابع تحقیق c (4538)

1-13- خلاصه فصل16فصل دوم؛ مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین172-1- مقدمه182-2- اهداف مدیریت منابع انسانی182-2-1- هدفهای اجتماعی182-2-2- هدفهای سازمانی182-2-3- هدفهای عملیاتی192-2-4- هدفهای فردی192-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی192-4- رابطه پاداش و Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله c (4537)

قسمت پنجم: مدل کانو فازی352-5-1- معرفی مدل فازی352-5-2- پرسشنامه کانو فازی37قسمت ششم: پیشینه تحقیق383-1- روش گردآوری اطلاعات423-2- روایی و پایایی ابزار پژوهش443-2-1- روایی محتوا453-2-2- پایایی463-3- قلمرو تحقیق473-3-1- دوره زمانی تحقیق473-3-2- مکان تحقیق473-4- جامعه آماری473-5- مدل Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه c (4536)

استیونز6که هدف مدیریت زنجیره تأمین، همزمان سازی احتیاجات مشتری با جریان مواد به منظور افزایش سطح خدمت به مشتری، کاهش سطح موجودی و در نهایت کاهش هزینه های واحد محصول می باشد[3].2-2-3 دلایل توجه به Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4535)

3-2-2 متغیرهای موثر بر عملکرد فردی:414-2-2 عملکرد سازمانی:445-2-2 ویژگی های سازمانهای با عملکرد برتر45الف )چشم انداز و ماموریت سازمان:45ب)هدف های بلند پروازانه:45ج)تفکر استراتژیک:453-2 بخشسوم: رابطهفناوریاطلاعاتوعملکرد511-3-2 فناوری اطلاعات و نیروی انسانی:522-3-2 فناوری اطلاعات و ترکیب نیروی Read more…

پایان نامه ها

منبع مقاله c (4534)

بین پروسه مناسب و انتخاب دندانپزشک ارتباط وجود دارد.فصل دوممبانی نظری پژوهشومروری بر مطالعات پیشین2- مقدمهامروزه، کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیط هستند. اگرچه ممکن است بازاریابی در گذشته امری ناپسند Read more…

پایان نامه ها

دانلود تحقیق c (4533)

8-2 انواع خوشه های صنعتی611-8-2- خوشه اولیه یا نوپا632-8-2 خوشه های یکپارچه و برقرار643-8-2 خوشه های بالغ649-2 شاخص های توسعه خوشه های صنعتی:651-9-2 مرور مدل ها و شاخص های مطرح شده652-9-2 معرفی مولفه های مطرح Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4532)

3-9 محدودیت های پژوهش:943-10 ملاحظات اخلاقی:943-11 تعریف واژه ها:94فصل چهارم97یافته ها97فصل پنجم113بحث و نتیجه گیری1135-1 بحث:1185-2 نتیجه گیری:1205-3 پیشنهادات کاربردی:1215-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی:121منابع:122ضمائم126ABSTRACT136 فهرست جداول و نمودارهاجدول 2-1:سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران……………………………………………………………………………..56جدول Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد c (4531)

3-2-3-2 روش بردار ویژه643-2-3 -3 محاسبه وزن ها در روش بردار ویژه653-2-3 -4 محاسبه نرخ ناسازگاری663-2-3 -5 شاخص ناسازگاری تصادفی683-3 فرایند تحقیق703-4 جامعه آماری713-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه723-6 ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات): Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه c (4530)

2-3-4- مزایا242-4- عملکرد کارکنان312-4-1- نوآوری332-4- 2- اثربخشی35 2-4-3-کارایی362-4-4- کیفیت362-4-5-بهره وری372-4-6-کیفیت زندگی کاری392-4-7-قابلیت سوددهی و بودجه بندی415-2- پیشینه پژوهش422-5-1- پیشینه پژوهش های داخلی422-5-2- پیشینه تحقیقات خارجی45 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را Read more…